Google Ads

visibility:hidden">

HODNOTIACE SPRÁVY


Občianske združenie Materské centrum Úsmev

Hlinku 39/41, 921 01 Piešťany

 

Výročná správa o činnosti Materského centra Úsmev za rok 2023


Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.

Splnenie cieľa a účelu projektu

Cieľom aktivít Materského centra Úsmev bolo vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele aktivít patrili činnosti zamerané na posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka rodičom priestor na nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a vytvára príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času rodičov s deťmi. Aktivity Materského centra Úsmev boli zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD. Špecifikom aktivít bolo, že deti trávia voľný čas s rodičmi a spolu s rodičmi sprevádzajú deti pri spoznávaní nových vecí.

Materské centrum Úsmev vytvára príležitosti k dobrovoľníctvu. Do všetkých aktivít Materského centra Úsmev boli zapojení dobrovoľníci.

Všetky aktivity Materské centra Úsmev sú nastavené na integráciu inak obdarovaných detí. Rodiny s inak obdarovanými deťmi majú vytvorený aj samostatný priestor (napr. počas prázdnin – denný tábor, pohybové aktivity, multisenzorická miestnosť, ...) a program zameraný na voľnočasové vyžitie detí a podporu rozvoja osobnosti dieťaťa.

Materské centrum Úsmev vytvára vhodné a bezpečné podmienky pre rodiny s malými deťmi k socializácii, neformálnemu vzdelávaniu, voľnočasovému a kultúrno-spoločenskému vyžitiu, čím napĺňa Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2021 – 2027 vo viacerých oblastiach.

Materské centrum Úsmev sa snaží o viaczdrojové financovanie svojich aktivít aj prostredníctvom financií z TTSK, 2% z dane, zapájaním sa do rôznych dotačných a nadačných výziev, či aktívnym vyhľadávaním sponzorov na materiálnu pomoci či pomoc formou sponzorských služieb.

Aktivity Materského centra Úsmev majú vysokú návštevnosť. Kultúrno-spoločneské podujatia a aktivity sú vyhľadávané aj občanmi z iných miest a obcí. Záujem o spropagovanie rôznych aktivít a podujatí prejavili aj rôzne médiá – Rádio Regina, TV Lux, Trnavské rádio, ... .

Komplexnosť aktivít Materského centra Úsmev pozostáva v tom, že sú vždy zamerané na spoločné trávenie voľného času rodičov s deťmi (preventívny charakter), na vytváranie jedinečných zážitkov pre rodinu, edukatívny rozmer, socializačný rozmer, kultúrno-spoločenský a rozvoj osobnosti dieťaťa. Mnohé aktivity Materského centra sa snažia o spropagovanie tradičných sviatkov novou formou.

Materské centrum Úsmev vytvára vhodný priestor k integrácii sociálne izolovaných skupín (rodičov na MD/RD), rodín s inak obdarovanými deťmi, k prevencii sociálno-patologických javov v rodine a k podpore rodiny a zdravého životného štýlu.

Aktivity MC Úsmev za rok 2023:

·        Interiérová herňa (prevádzka 5 dní v týždni 8 hodín, rekonštrukcia interiéru – znižovanie podhľadov, maľovanie, upratovanie, vybavenie, údržba, personálne zabezpečenie, organizácia, ...)

·        Vonkajšie ihrisko (inštalácia dekorácií na oplotenie ihriska, výmena piesku, maľovanie lavičiek, stĺpikov, výmena oplotenia, pokládka nášľapného chodníka, celoročná údržba ihriska, dekorovanie oplotenia ihriska)

·        Rekonštrukcia toaliet

 ·       Športom ku zdraviu – cvičenie pre rodičov

·        Anglický jazyk – krúžok anglického jazyka pre deti
·        Hudobná škola Yamaha

·        Stretnutie rodín

·        Snoezelen miestnosť

·        Pohybová aktivita pre deti so špeciálnymi potrebami

·        Rodinné stretnutie rodín s deťmi so špeciálnymi potrebami

·        Akcie pre deti: Rozprávkovo – urobme spolu zázrak, Vtáctvo Sĺňavy a Piešťan

·        Prezentácia: bylinnej kozmetiky, bylinkový workshop pre deti a rodičov,


·        Prednáška o (ne)výchove v rodine

·        Ranná starostlivosť – témové stretnutie s rodinami

·        Ranná starostlivosť – konzultácie s fyzioterapeutkou o pohybe a motorike detí

·        Veľkonočné dielničky pre rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami

·        Natri svoje mesto – personálna participácia na projekte

·        Deň rodiny – participácia na projekte – vystúpenie hudobnej školy Yamaha

·        MDD v Ekoparku pre deti z UA

·        Vianočná výzdoba – Aranžmán svetelnej scenérie Betlehema pri kostole sv. Štefana (január, február) 

·        Aranžmán Hlavy Ježiša

·        Aranžmán modliaci sa Ježiš

·        Aranžmán Vzkrieseného Ježiša pri kostole sv. Štefana

·        Sviatky Panny Márie

·        Aranžmán Modliaci sa Ježiš + symboly Piešťan

·        Aranžmán Desatora Božích prikázaní

·        Svetelný Betlehem

·        Slávnosť všetkých svätých v parčíku pri kostole sv. Štefana

·        Rekonštrukcia interiérových priestorov – znižovanie stropov + maľovanie interiéru, upratovanie, ...

·        Tvorba projektov – TTSK, Mesto Piešťany, nadácie, listy so žiadosťami na poskytnutie 2%

·        zapojenie sa do dobrovoľníckej služby z ÚPSVaR

·        rozvoj dobrovoľníctva.


Klady:

 • Občianske združenie Materské centrum Úsmev prevádzkovalo aj v roku 2023 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu,
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej / rodičovskej dovolenke a ich detí,
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí,
 • vysoká návštevnosť centra a aktivít organizovaných centrom,
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity,
 • neformálne vzdelávanie klientov centra,
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi,
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania sa detí na ihrisku zamerané na ich vekovú skupinu,
 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,
 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,
 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi).

Nedostatky:


 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra,
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity,
 • časová obmedzenosť centra,
 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity,
 • personálna nestabilita pracovníkov  MC – pracovníkov dobrovoľníckej služby.

Efektívnosť projektu


Napriek uvedeným nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi, inovatívny prístup k organizovaniu nových aktivít svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie


 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra,
 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC,
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR),
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra,
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra, 
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre.

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                          PhDr. Marcela Vrbová, PhD.

                                                       štatutárny zástupca OZ Materské centrum ÚsmevObčianske združenie Materské centrum Úsmev

A. Hlinku 39/41, 921 01 Piešťany


Výročná správa o činnosti Materského centra Úsmev

za rok 2022
Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.

Splnenie cieľa a účelu projektu


Cieľom aktivít Materského centra Úsmev bolo vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele aktivít patrili činnosti zamerané na posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka rodičom priestor na nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a vytvára príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času rodičov s deťmi. Aktivity Materského centra Úsmev boli zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD. Špecifikom aktivít bolo, že deti trávia voľný čas s rodičmi a spolu s rodičmi sprevádzajú deti pri spoznávaní nových vecí. 


Aktivity MC Úsmev za rok 2022:


 • Vianočná výzdoba – Aranžmán svetelnej scenérie Betlehema pri kostole sv. Štefana (január, február)  

 • Aranžmán Krst Ježiša Krista pri kostole sv. Štefana

 • Aranžmán Hlavy Ježiša pri kostole sv. Štefana

 • Svetelný kríž pri kostole sv. Štefana

 • Aranžmán Vzkrieseného Ježiša pri kostole sv. Štefana

 • Maľby 12 apoštolov – „Ježišovi učeníci“ – jún – august 2022

 • Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného detského ihriska Karibik – október 2022

 • Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného senzorického chodníka – október 2022

 • Oslava 20.výročia založenia Materského centra Úsmev

 • Slávnosť všetkých svätých v parčíku pri kostole sv. Štefana

 • Aranžmán modliaceho sa Ježiša pri kostole sv. Štefana máj – november 2022

 • Aranžmán svetelného Betlehema - december 2022

 • Živý Betlehem – 24.12.2022

 • Tvorba projektov – TTSK, Mesto Piešťany, Participatívny rozpočet TTSK, Participatívny rozpočet Mesto Piešťany, listy so žiadosťami na poskytnutie 2%

 • Prevádzka interiérovej herne – 5 x do týždňa - 8 hodní / deň 

 • Prevádzka vonkajšieho ihriska Karibik

 • Športom ku zdraviu

 • Školenie Snoezelen - prednáška v priestoroch MC Úsmev

 • Prednášky: grafomotorická prednáška s ukážkami, prednáška o (ne)výchove

 • Anglický jazyk pre deti

 • Hudobná škola Yamaha

 • Stretnutie rodín

 • Predpôrodná príprava Tehu kruh

 • Podporná skupina nosenia

 • Snoezelen miestnosť

 • Participovanie na OLKS – stanoviská pre deti – jún 2022

 • Participovanie na podujatí „Vyskoč z bubliny“ – júl 2022

 • Mikuláš pre deti – december 2022

 • Participovanie na Živom Betleheme

 • zapojenie sa do dobrovoľníckej služby z ÚPSVaR

 • rozvoj dobrovoľníctva.


Klady:


 • Občianske združenie Materské centrum Úsmev prevádzkovalo aj v roku 2022 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu, 

 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej / rodičovskej dovolenke a ich detí, 

 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí,

 • vysoká návštevnosť centra a aktivít organizovaných centrom,

 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity,

 • neformálne vzdelávanie klientov centra,

 • flexibilné reagovanie pracovníkov na rýchlo meniacu sa pandemickú situáciu a prispôsobovanie aktivít centra pandemickým obmedzeniam,

 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi,

 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,

 • možnosť hrania sa detí na ihrisku zamerané na ich vekovú skupinu,

 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,

 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,

 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi).


Nedostatky:


 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra,

 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity,

 • časová obmedzenosť centra,

 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity,

 • personálna nestabilita pracovníkov  MC – pracovníkov dobrovoľníckej služby.


Efektívnosť projektu


*-Napriek uvedeným nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi, inovatívny prístup k organizovaniu nových aktivít svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.


Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie


 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra, 

 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC,

 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR),

 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra,

 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra,  

 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...,

 • zabezpečiť propagačné materiály o centre

 • zabezpečiť nášľapný chodník na vonkajšie ihrisko

 • zabezpečiť rekonštrukciu toaliet.

                                              
                          PhDr. Marcela Vrbová, PhD.

        štatutárny zástupca OZ Materské centrum ÚsmevObčianske združenie Materské centrum Úsmev

A. Hlinku 39/41, 921 01 Piešťany


Výročná správa o činnosti Materského centra Úsmev

za rok 2021
Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.

Splnenie cieľa a účelu projektu


Cieľom aktivít Materského centra Úsmev bolo vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele aktivít patrili činnosti zamerané na posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka rodičom priestor na nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a vytvára príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času rodičov s deťmi. Aktivity Materské centrum Úsmev boli zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD. Špecifikom aktivít bolo, že deti trávia voľný čas s rodičmi a spolu s rodičmi sprevádzajú deti pri spoznávaní nových vecí. 

Materské centrum Úsmev aj počas nepriaznivej pandemickej situácii relizovala 


Aktivity MC Úsmev za rok 2021:


 • Vianočná výzdoba – Maľovaný Betlehem pri kostole sv. Štefana (január, február)  

 • Maľovaný Betlehem v Dolných Orešanoch

 • Svetelná scenéria Betlehema

 • Veľkonočná sviatočná výzdoba pri kostole sv. Štefana (kríž na Golgote)

 • Veľkonočná maľovaná výzdoba v mestskom parku (zajace, kačičky, kuriatka, šibáky, pes, ovečky, girlandy)

 • Sveteľný kríž pri kostole sv. Štefana

 • Veľkonočná maľovaná výzdoba vo Dolných Orešanoch v parku pri kaplnke (zajace, kačičky, kuriatka, šibáky, pes, ovečky, girlandy)

 • Interaktívna, vzdelávacia hra pre rodiny s deťmi „Pátračka“ – deti prostredníctvom hry spoznávajú miestne pamätihodnosti 

 • Prerábanie interiérovej herne v MC Úsmev

 • Tvorba projektov – TTSK, Mesto Piešťany, Nadácia Pontis, MPSVaR SR, listy so žiadosťami na poskytnutie 2%

 • Projekt Naše mesto (jún 2021) – zapojenie 9 dobrovoľníkov z ON Semiconductor umývania okien, natieranie vonkajších mreží, úprava predzáhradky

 • Webinár „Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ“ – Ing. Dáša Dzurechová

 • Otvorenie vonkajšieho ihriska od 01.04.2021

 • Otvorenie interiérovej herne od 01.06.2021

 • Hudobná škola Yamaha

 • Podporná skupina dojčenia / Mama kruh

 • Predpôrodná príprava Tehu kruh

 • Podporná skupina šatkovania

 • Snoezelen miestnosť

 • Svetelná scenéria – Modliaci sa Ježiš nad Piešťanmi

 • Slávnosť všetkých svätých pri kostole

 • Svetelná scenéria Betlehem

 • zapojenie sa do dobrovoľníckej služby z ÚPSVaR

 • rozvoj dobrovoľníctva.

MC Úsmev flexibilne reagovalo na neustále vyvíjajúcu sa situácie počas pandémie COVID 19. Aktivity MC Úsmev boli prispôsobované prijatým opatreniam ÚVZ SR. Využívalo dištančné formy aktivít, internetové formy aktivít, aktivity vo vonkajších priestoroch, či aktivity v malých skupinách. Poradenstvo pre rodiny prebiehalo prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a internetu. 

MC Úsmev využilo čas, kedy muselo byť centrum zatvorené k rekonštrukciám a údržbám, ktoré boli nevyhnutné, aby spĺňalo základné hygienické normy (opravy kanalizácie a toaliet, maľovanie priestorov, výmena opotrebovaného nábytku, pokládka podlahy v kancelárii, údržbárske práce – nastavovanie okien, údržba vonkajšieho ihriska, ....).


Klady:

 • Občianske združenie Materské centrum Úsmev prevádzkovalo aj v roku 2021 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu, 

 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej / rodičovskej dovolenke a ich detí, 

 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí,

 • vysoká návštevnosť centra a aktivít organizovaných centrom,

 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity,

 • neformálne vzdelávanie klientov centra,

 • flexibilné reagovanie pracovníkov na rýchlo meniacu sa pandemickú situáciu a prispôsobovanie aktivít centra pandemickým obmedzeniam,

 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi,

 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,

 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu,

 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,

 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,

 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi).


Nedostatky:

 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra,

 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity,

 • časová obmedzenosť centra,

 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity,

 • personálna nestabilita pracovníkov  MC – pracovníkov dobrovoľníckej služby.


Efektívnosť projektu


Napriek uvedeným nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi, inovatívny prístup k organizovaniu nových aktivít svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.


Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie


 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra, 

 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC,

 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR),

 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra,

 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra,  

 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...,

 • zabezpečiť propagačné materiály o centre

 • zabezpečiť rekonštrukciu vonkajšieho ihriska

 • zabezpečiť revitalizáciu predzáhradky.

                                                                        PhDr. Marcela Vrbová, PhD.

        štatutárny zástupca OZ Materské centrum Úsmev

Občianske združenie Materské centrum Úsmev

A. Hlinku 39/41, 921 01 Piešťany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti Materského centra Úsmev

za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.

Splnenie cieľa a účelu projektu

Cieľom aktivít Materského centra Úsmev bolo vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele aktivít patrili činnosti zamerané na posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka rodičom priestor na nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a vytvára príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času rodičov s deťmi. Aktivity Materské centrum Úsmev boli zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD. Špecifikom aktivít bolo, že deti trávia voľný čas s rodičmi a spolu s rodičmi sprevádzajú deti pri spoznávaní nových vecí.

 

Aktivity MC Úsmev:

 

I. štvrťrok (január – marec):

·         Karneval: 08.02.2020

·         Burza: 26.2.2020 – 28.02.2020

·         Tvorivé dielne: každú stredu od 9.30 – 10.30 h

·         Herňa – počas pracovných dňoch od 8.00 – 12.00 a od 15.00 do 19.00 h

·         Od 11.03.2020 – zavreté v rámci preventívnych opatrení mesta

II. štvrťrok (apríl - jún):

·         Zatvorené vnútorné priestory Materské centrum Úsmev.

·         Otvorené bolo iba vonkajšie ihrisko.

·         Počas tohto obdobia prebiehalo upratovanie priestorov, sťahovanie materiálneho vybavenia MC, upratovanie skladov, maľovanie priestorov, výmena osvetlenia, nastavovanie okien, upratovanie, čistenie, dezinfekcia.

·         Údržba ihriska.

·         Príprava podujatia „Prechádzka rozprávkovým parkom“, ktorá sa mala konať 13.06.2020. Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva bolo podujatie zrušené, nakoľko nebolo reálne zabezpečiť podmienky stanovené úradom.

·         Komunikácia s organizáciami, firmami, dobrovoľníkmi pri príprave podujatí.

·         Organizačné zabezpečenie údržbárskych prác v MC Úsmev.

·         Exkurzia pre rodiny s deťmi Kúpeľov Piešťany – prehliadka Kúpeľného hotela Thermia Palace s odborným výkladom a vecnými cenami.

III. štvrťrok (júl - september):

·         12.7.2020 - Všetky cesty vedú na Kúpeľný ostrov v Piešťanoch – podujatie zamerané na neformálne vzdelávanie detí o krajinách EÚ a rozprávke, ktoré sa viažu s danou krajinou. Návštevnosť cca. 1.000.

·         Zatvorené vnútorné priestory Materské centrum Úsmev.

·         Otvorené bolo iba vonkajšie ihrisko.

·         Údržba ihriska, výmena piesku v pieskovisku.

·         Počas tohto obdobia prebiehalo maľovanie priestorov, upratovanie, čistenie, dezinfekcia.

·         Príprava podujatia Čím budem, keď vyrastiem...“, ktoré malo byť 17.10.2020 v Elektrárni v Piešťanoch. Vzhľadom na narastajúci počet ľudí s ochorením COVID – 19 a prísne preventívne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva bolo podujatie zrušené.

·         Od 21.09.2020 – Materské centrum Úsmev otvorilo vnútornú herňu v čase od 8.00 – 12.00 h.

·         Mama kruh

·         Poskytované individuálne poradenstvo v oblasti podpory dojčenia.

·         Hudobná škola Yamaha: utorok 16.30 h a vo štvrtok 10.15 h

IV. štvrťrok (október – december)

·         Na základne opatrení prijatých ÚVZ SR bola 15.10.2020 interiérová herňa MC Úsmev zatvorená.

·         Projekt „Spolu hoci na diaľku“ – zameraný na podporu spoločného trávenia voľného času rodičov s deťmi. Na FB MC Úsmev sú pravidelne pridávané tematické výzvy pre rodiny s deťmi na voľnočasové vyžitie rodín. Rodiny zasielajú fotky z aktivít a sú odmeňovaní vecnými cenami od MC Úsmev. Ide o dištančnú formu aktivity.

·         Mikuláš pre pracovníkov prvej línie – dobrovoľníci MC Úsmev v kostýmoch Mikuláša, čerta, anjela odmeňovali pracovníkov pracujúcich v prvej línii darčekovým balením koša s čerstvým ovocím a ďakovným listom. Do odmeňovania pracovníkov prvej línie sa zapojili aj miestni podnikatelia, ktorí sa rozhodli prispieť na aktivitu Materského centra. Dobrovoľníci navštívili pracovníkov zariadení sociálnych služieb (ZOS, ZOS Lumen, ZpS Vila Julianna, Jedáleň, ZSS Domum), príslušníkov MsP, OO PZ, záchranárov, hasičov, mobilné stanovisko testovania COVID - NURCH, pracovníkov MsÚ, členov krízového štábu mesta Piešťany. 

·         Komunikácia a oslovenie sponzorov na Mikuláša pre pracovníkov prvej línie.

·         Mikuláš – dobrovoľníci MC Úsmev v kostýmoch Mikuláša, čerta, anjela navštívili MŠ, jasle a ZSS Domum. Stretnutie s deťmi prebiehalo tak, aby boli rešpektované prijaté opatrenia RÚVZ - vo vonkajších priestoroch a po skupinkách v maximálnom počte 6 ľudí.

·         Detský Betlehem – príprava vianočnej dekorácie detského Betlehema, ktorý od 19.12.2020 bol umiestnený pri kostole sv. Štefana. Táto aktivita MC Úsmev mala povzbudiť rodiny v období pandémie COVID 19 a sprostredkovať im silný emocionálny zážitok. Nakoľko hrozilo, že opatrenia ÚVZ uzatvoria kostoly a rodiny by prišli o významnú duchovnú oblasť prežívania Vianoc. Obávali sme sa, že by deti nemali príležitosť vidieť Betlehem v kostole, zažiť slávnostnú vianočnú výzdobu, a preto sme sa rozhodli realizovať jedinečnú vianočnú výzdobu – detský Betlehem na verejne dostupnom mieste v blízkosti najstaršieho kostola v meste Piešťany, čím mala byť umocnená slávnostná a duchovná atmosféra. Detský Betlehem bude dostupný nepretržite. Rodiny môžu využiť prehliadku Betlehema v ktorejkoľvek hodine, s rešpektovaním všetkých opatrení ÚVZ.

Opatrenia MC Úsmev prijaté v súvislosti s COVID – 19:

·         Uzatvorenie prevádzky Materského centra Úsmev na základe preventívnych opatrení Krízového štábu mesta Piešťany.

·         Čistenie a dezinfikovanie priestorov.

·         Zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov pre klientov.

·         Šitie plátenných rúšok pracovníčkou MC Úsmev pre zariadenia sociálnych služieb a ich klientov.

·         Vyvesenie informačných tabuliek s aktuálnymi opatrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva a zabezpečenie ich dodržiavania klientmi.

·         Poučenie personálu o nevyhnutnosti rešpektovať opatrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

·         Aktivity realizované MC Úsmev vždy rešpektovali a dodržiavali opatrenia ÚVZ.

Ako sú vykonávané opatrenia SPO v čase epidémie COVID – 19:

·         Podporné skupiny, ktoré fungujú v MC Úsmev poskytujú individuálne poradenstvo a telefonické poradenstvo.

·         Zabezpečené otváranie a dezinfekcia vonkajšieho ihriska.

·         Organizovanie exkurzie pre rodičov s deťmi v kúpeľnom hoteli Thermia Palace v Piešťanoch.

·         Príprava podujatí „Prechádzka rozprávkovým parkom“, Čím budem, keď vyrastiem“ – zrušené pre preventívne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

·         Organizovanie zábavno - vzdelávacieho podujatia „Všetky cesty vedú na Kúpeľný ostrov v Piešťanoch“ – 12.7.2020.

·         Od septembra spustená Hudobná škola Yamaha (uzatvorené skupiny).

·         Od 21.09.2020 otvorená herňa v čase od 8.00 h do 12.00 h do 15.10.2020.

·         Príprava podujatia „Čím budem, keď vyrastiem“.

·         Príprava súťaže „Spolu i keď na diaľku“.

·         Príprava Mikuláša pre pracovníkov prvej línie.

·         Príprava Mikuláša pre deti v MŠ, jasliach, ZSS Domum.

·         Príprava Detského Betlehema.

 

MC Úsmev flexibilne reagovalo na neustále vyvíjajúcu sa situácie počas pandémie COVID 19. Aktivity MC Úsmev boli prispôsobované prijatým opatreniam ÚVZ SR. Využívalo dištančné formy aktivít, internetové formy aktivít, aktivity vo vonkajších priestoroch, či aktivity v malých skupinách. Poradenstvo pre rodiny prebiehalo prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a internetu.

MC Úsmev využilo čas, kedy muselo byť centrum zatvorené k rekonštrukciám a údržbám, ktoré boli nevyhnutné, aby spĺňalo základné hygienické normy (opravy kanalizácie a toaliet, maľovanie priestorov, výmena opotrebovaného nábytku, pokládka podlahy v kancelárii, údržbárske práce – nastavovanie okien, údržba vonkajšieho ihriska, ....).

 

Klady:

 • Občianske združenie Materské centrum Úsmev prevádzkovalo aj v roku 2020 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu,
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej / rodičovskej dovolenke a ich detí,
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí,
 • vysoká návštevnosť centra a aktivít organizovaných centrom,
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity,
 • neformálne vzdelávanie klientov centra,
 • flexibilné reagovanie pracovníkov na rýchlo meniacu sa pandemickú situáciu a prispôsobovanie aktivít centra pandemickým obmedzeniam,
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi,
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu,
 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,
 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,
 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi)

Nedostatky:

 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra,
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity,
 • časová obmedzenosť centra,
 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity,
 • personálna nestabilita pracovníkov  MC – pracovníkov dobrovoľníckej služby.

 

Efektívnosť projektu

 

Napriek uvedeným nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi, inovatívny prístup k organizovaniu nových aktivít svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

 

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie

 

 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra,
 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC,
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR),
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra,
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra, 
 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...,
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre.

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                          PhDr. Marcela Vrbová, PhD.

                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum Úsmev

 

 

 

 


Občianske združenie Materské centrum Úsmev
A. Hlinku 39/41, 921 01 Piešťany
Hodnotiaca správa o činnosti Materského centra Úsmev
za rok 2019Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.
Splnenie cieľa a účelu projektu
Cieľom Materského centra Úsmev bolo vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele projektu patrilo posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka matkám priestor pre nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času spolu s deťmi. Aktivity Materské centrum Úsmev boli zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD. Špecifikom aktivít bolo, že deti trávia voľný čas s rodičmi a spolu s rodičia sprevádzajú deti pri spoznávaní nových vecí.

Aktivity centra:
V období 1.1.2019 – 31.12.2019 prebehlo v Materskom centre Úsmev viacero aktivít:
·         Hudobná škola: Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Podporná skupina dojčenia / Mama kruh: Stretávanie sa matiek, ktoré majú problémy s dojčením
·         Podporná skupina matiek „Šatkovanie detí“
·         Predpôrodná príprava Tehu kruh
·         Baby masáže
·         Podpora zachovávania tradícií: Mikulášsky večierok, fašiangový integračný karneval
·         Organizovanie kultúrno - spoločensko-vzdelávacích aktivít: MDD, Prechádzka rozprávkovým parkom 2019, Deň hier, Čím budem, keď vyrastiem, Halloween, Ponožková výzva, Interaktívne čítanie s Bibianou Ondrejkovou, Stretnutie so Simonou Petrík, Vianočné fotenie, Živý Betlehem, ...
·         Preventívno-vzdelávacie programy: prednáška o zdravej strave, prednáška o pôrode, , prednáška o imunite
·         Vybudovanie multisenzorickej miestnosti
·         Dobrovoľnícky program: vytváranie príležitostí pre dobrovoľníctvo, vysoká angažovanosť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC
·         Sprístupnenie odbornej literatúry: V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Tvorivé dielničky: Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .
·         Vonkajšie ihrisko pre deti do 6 rokov
·         Herňa pre deti

Klady a nedostatky realizácie projektu

Klady:
·         Výhodou a špecifikum vzdelávacích aktivít Materského centra je, že matky môžu prísť aj s deťmi, pre ktoré je pripravený program, príp. sa deti môžu hrať v priestoroch centra a nenarúšajú tým vzdelávací proces. Prítomnosť detí je pre matky výhodou – nemusia si zabezpečovať starostlivosť o ne počas prednášky, čím sa sprístupňujú vzdelávacie aktivity pre matky. Čas prednášky je určovaný s ohľadom na denný režim detí. Matkám a rodičom je umožnené prostredníctvom podávania návrhov na pozvanie ďalších odborníkov a vybranie nových tém zapojiť sa do projektu a podieľať sa na ňom. Vzdelávacie aktivity flexibilne reagujú na nové problémy moderného človeka a rodiny.
 • Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“ prevádzkovalo aj v roku 2019 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu.
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej dovolenke a ich detí
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí
 • vysoká návštevnosť centra a aktivít organizovaných centrom
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity
 • neformálne vzdelávanie klientov centra
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu,
 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,
 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,
 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi)
Nedostatky:
 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity
 • časová obmedzenosť centra
 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity
 • personálna nestabilita pracovníkov  MC.

Efektívnosť projektu

Napriek všetkým nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie

 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra
 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR)
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra 
 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre.
                                                                                                                              PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum ÚsmevObčianske združenie Materské centrum Úsmev
A. Hlinku 39/41, 921 01 Piešťany
Hodnotiaca správa o činnosti Materského centra Úsmev
za rok 2018

Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.
Splnenie cieľa a účelu projektu
Cieľom Materského centra Úsmev bolo vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele projektu patrilo posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka matkám priestor pre nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času spolu s deťmi. Aktivity Materské centrum Úsmev boli zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD. Špecifikom aktivít bolo, že deti trávia voľný čas s rodičmi a spolu s rodičia sprevádzajú deti pri spoznávaní nových vecí.

Aktivity centra:
V období 1.1.2018 – 31.12.2018 prebehlo v Materskom centre Úsmev viacero aktivít:
·         Hudobná škola: Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Podporná skupina inak obdarovaných detí a ich rodičov
·         Podporná skupina dojčenia: Stretávanie sa matiek, ktoré majú problémy s dojčením
·         Podporná skupina matiek „Šatkovanie detí“
·         Predpôrodná príprava
·         Bezplienková metóda
·         Hra na píšťalku
·         Podpora zachovávania tradícií: Mikulášsky večierok, fašiangový integračný karneval
·         Organizovanie kultúrno - spoločensko-vzdelávacích aktivít: vystúpenie detí z MC k medzinárodnému dňu rodiny, MDD, Prechádzka rozprávkovým parkom 2018, Pirátska párty, Čím budem, keď vyrastiem, Halloween, Ponožková výzva, MDD, Deň Zdravia, ...
·         Pohybové aktivity pre deti aj rodičov – cvičenia pre mamičky
·         Preventívne programy: snaha o integrovanie detí so špeciálnymi potrebami, voľnočasové aktivity pre deti, aktivity na rozvoj jemnej motoriky, zručností detí,  Prednáška Montessori, Prednáška dula, EEG biofeedback, Prednáška Hypnopôrod, Prednáška cestovanie s deťmi, Prednáša o očkovaní detí, životné mapy, zdravé zúbky, eruytmia, vhodná obuv pre deti, ...
·         Dobrovoľnícky program: vytváranie príležitostí pre dobrovoľníctvo, vysoká angažovanosť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC
·         Sprístupnenie odbornej literatúry: V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Tvorivé dielničky: Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .
·         Vonkajšie ihrisko pre deti do 6 rokov
·         Herňa pre deti

Klady a nedostatky realizácie projektu

Klady:
·         Výhodou a špecifikum vzdelávacích aktivít Materského centra je, že matky môžu prísť aj s deťmi, pre ktoré je pripravený program, príp. sa deti môžu hrať v priestoroch centra a nenarúšajú tým vzdelávací proces. Prítomnosť detí je pre matky výhodou – nemusia si zabezpečovať starostlivosť o ne počas prednášky, čím sa sprístupňujú vzdelávacie aktivity pre matky. Čas prednášky je určovaný s ohľadom na denný režim detí. Matkám a rodičom je umožnené prostredníctvom podávania návrhov na pozvanie ďalších odborníkov a vybranie nových tém zapojiť sa do projektu a podieľať sa na ňom. Vzdelávacie aktivity flexibilne reagujú na nové problémy moderného človeka a rodiny.
 • Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“ prevádzkovalo aj v roku 2018 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu.
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej dovolenke a ich detí
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí
 • vysoká návštevnosť centra
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity
 • neformálne vzdelávanie klientov centra
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu,
 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,
 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,
 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi)
Nedostatky:
 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity
 • časová obmedzenosť centra
 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity
 • slabá technická vybavenosť centra
 • personálna nestabilita pracovníkov  MC.

Efektívnosť projektu

Napriek všetkým nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie

 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra
 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR)
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra 
 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre,
 • zabezpečiť skladové priestory.
                                                                                                                              PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
                                                       štatutárny zástupca OZ Materské centrum Úsmev


Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“

A. Hlinku 39 / 41, 921 01 PiešťanyHodnotiaca správa o činnosti Materského centra „ÚSMEV“
za rok 2017Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.

Splnenie cieľa a účelu projektu

Cieľom Materského centra je vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele projektu patrí posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka matkám priestor pre nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času spolu s deťmi. Aktivity Materské centrum Úsmev sú zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD. Program materského  centrum využívajú nielen matky s deťmi, ale aj otcovia, starí rodičia či iní blízki príbuzní.
Materské centrum zároveň ponúka príležitosti k dobrovoľníctvu a aktívnemu občianstvu. Dobrovoľnícke programy vytvárajú možnosť zapojiť nielen rodičom, ale aj deťom do aktivít, čím vzniká silný príklad dobrovoľníctva v rodine.

Aktivity centra:
V období 1.1.2017 – 31.12.2017 prebehlo v Materskom centre Úsmev viacero aktivít:
·         Hudobná škola: Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Podporná skupina inak obdarovaných detí a ich rodičov
·         Podporná skupina dojčenia: Stretávanie sa matiek, ktoré majú problémy s dojčením
·         Podporná skupina matiek „Šatkovania detí“
·         Predpôrodná príprava
·         Bezplienková metóda
·         Podpora zachovávania tradícii: Mikulášsky večierok – bude 5.12.2016, fašiangový karneval
·         Organizovanie kultúrno - spoločensko-vzdelávacích aktivít: Mikulášsky večierok (bude sa konať 5.12.2016), fašiangový karneval, I. integrovaný karneval, vystúpenie detí z MC, Rozprávková jazda, Noc svetiel, Pirátska párty, MDD
·         Pohybové aktivity pre deti
·         Preventívne programy: program zameraný na prevenciu plochých nôh – „Veselé nožičky“, snaha o integrovanie detí so špeciálnymi potrebami, voľnočasové aktivity pre deti, aktivity na rozvoj jemnej motoriky, zručností detí, kurzbaby masáže, vzdelávacie prednášky z rôznych oblastí: ortopédie – vhodná obuv pre deti, o očkovaní, životné mapy, hypnopôrod, zdravé zúbky, eurytmia, ... .
·         Charitatívne aktivity pre spoločnosť: burzy oblečenia, zbierky hračiek pre sociálne odkázaných občanov, , ....
·         Dobrovoľnícky program: vytváranie príležitostí pre dobrovoľníctvo, vysoká angažovanosť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC
·         Sprístupnenie odbornej literatúry: V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Tvorivé dielničky: Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .
·         Vonkajšie ihrisko pre deti do 6 rokov

Presný rozpis aktivít v MC Úsmev podľa mesiacov:
Január 2017:
-          herňa
-          tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Cvičenie Joga pre ženy
-          Návštevnosť:  138 detí
Február 2017:
-          herňa
-          integrovaný karneval
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Predpôrodná príprava
-          Šatkovanie
-          Návštevnosť: 303 detí
Marec 2017:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Burza hračiek a ošatenia
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Predpôrodná príprava
-          Šatkovanie
-          Hudobná škola Yamaha
-          Návštevnosť: 356 detí
Apríl 2017:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Predpôrodná príprava
-          Návštevnosť: 237 detí
Máj 2017:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Šatkovanie
-          Bezplienková metóda
-          Návštevnosť: 307 detí
Jún 2017:
-          herňa + ihrisko
-          burza
-          MDD v spolupráci s MsÚ a MsKs
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Vystúpenie detí MC ku Svetovému dňu rodiny
-          Prednáška „topánočky“
-          Prechádzka rozprávkovým parkom 2017
-          Participovanie (personálne i materiálne) na MDD, ktoré organizovala Trnavská arcidiecézna charita
-          Návštevnosť: 1.969 detí
Júl 2017:
-          herňa + ihrisko
-          Podporná skupina dojčenia
-          Šatkovanie
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Návštevnosť: 255 detí
August 2017:
-          herňa + ihrisko
-          Prednáška aromoterapia
-          čítanie z knihy
-          Tvorivé dielne „maľovanie na plátno“
-          Hudobná škola Yamaha
-          Návštevnosť: 273 detí
September 2017:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Šatkovanie
-          Podporná skupina dojčenia
-          Integrovaná Pirátska párty
-          Predpôrodná príprava
-          Bezplienkáči
-          Prednáška „topánočky“
-          Bazár výrobkov mamičiek
-          Návštevnosť: 318 detí
Október 2017:
-          herňa + ihrisko
-          Medzinárodný týždeň nosenia detí – akcia v parku, prednášky a aktivity v priestoroch MC
-          Tvorivé dielničky
-          Participovanie aktivitami pre deti na Dni zdravia 2017
-          Predpôrodná príprava
-          Hudobná škola Yamaha
-          Šatkovanie
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Bezplienkači
-          Prednáška aromoterapia
-          Preventívne cvičenie „Veselé nožičky“
-          Prednáška očkovanie
-          Návštevnosť: 348 detí
November 2017:
-          herňa
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Predpôrodná príprava
-          Prednáška hypnopôrod
-          Prednáška životné mapy
-          Prednáška aromoterapia
-          Halloween
-          Vianočná burza dekorácií výrobkov matiek (adventné vence, svietniky, vianočné ozdob na stromček, ...)
-          Halloween party
-          Eurytmia
-          V mesiaci november sa v priestoroch MC kompletne menili okná cez participatívny rozpočet mesta Piešťany, čo taktiež ovplyvnilo návštevnosť MC za mesiac november
-          Návštevnosť: 220 detí
December 2017:
-          herňa
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí
-          Podporná skupina dojčenia
-          Predpôrodná príprava
-          Bezplienkáči
-          Prednáška o zúbkoch
-          Mikulášsky večierok
-          Dobromila a Eurytmia
-          Participovanie (personálne a materiálne) na Živom Betleheme, ktorý organizoval Farský úrad sv. Štefana
-          Návštevnosť: 163 detí

Klady a nedostatky realizácie projektu

Klady:
·         Výhodou a špecifikum vzdelávacích aktivít Materského centra je, že matky môžu prísť aj s deťmi, pre ktoré je pripravený program, príp. sa deti môžu hrať v priestoroch centra a nenarúšajú tým vzdelávací proces. Prítomnosť detí je pre matky výhodou – nemusia si zabezpečovať starostlivosť o ne počas prednášky, čím sa sprístupňujú vzdelávacie aktivity pre matky. Čas prednášky je určovaný s ohľadom na denný režim detí. Matkám a rodičom je umožnené prostredníctvom podávania návrhov na pozvanie ďalších odborníkov a vybranie nových tém zapojiť sa do projektu a podieľať sa na ňom. Vzdelávacie aktivity flexibilne reagujú na nové problémy moderného človeka a rodiny.
 • Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“ prevádzkovalo aj v roku 2017 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu.
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej dovolenke a ich detí
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí
 • vysoká návštevnosť centra
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity
 • neformálne vzdelávanie klientov centra
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu,
 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť a aktívne občianstvo
 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,
 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi)
Nedostatky:
 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity
 • časová obmedzenosť centra
 • slabá technická vybavenosť centra
 • personálna nestabilita pracovníkov  MC.

Efektívnosť projektu

Napriek všetkým nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie

 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra
 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR)
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra 
 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre.

                                                                                                    

                          PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum Úsmev
Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“
A. Hlinku 39 / 41, 921 01 PiešťanyHodnotiaca správa o činnosti Materského centra „ÚSMEV“ za rok 2016Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová PhD.

Splnenie cieľa a účelu projektu

Cieľom Materského centra je vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele projektu patrí posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka matkám priestor pre nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času spolu s deťmi. Aktivity Materské centrum Úsmev sú zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD.

Aktivity centra:
V období 1.1.2016 – 31.10.2016 prebehlo v Materskom centre Úsmev viacero aktivít:
·         Hudobná škola: Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Podporná skupina inak obdarovaných detí a ich rodičov
·         Podporná skupina dojčenia: Stretávanie sa matiek, ktoré majú problémy s dojčením
·         Podporná skupina matiek „Šatkovanie detí“
·         Podpora zachovávania tradícii: Mikulášsky večierok – bude 5.12.2016, fašiangový karneval
·         Organizovanie kultúrno - spoločensko-vzdelávacích aktivít: Mikulášsky večierok (bude sa konať 5.12.2016), fašiangový karneval, I. integrovaný karneval, vystúpenie detí z MC, Rozprávková jazda, Noc svetiel, Pirátska párty, MDD
·         Pohybové aktivity pre deti
·         Preventívne programy: program zameraný na prevenciu plochých nôh – „Veselé nožičky“, snaha o integrovanie detí so špeciálnymi potrebami, voľnočasové aktivity pre deti, aktivity na rozvoj jemnej motoriky, zručností detí, kurž baby masáže....
·         Charitatívne aktivity pre spoločnosť: burzy oblečenia, zbierky hračiek pre sociálne odkázaných občanov, , ....
·         Dobrovoľnícky program: vytváranie príležitostí pre dobrovoľníctvo, vysoká angažovanosť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC
·         Sprístupnenie odbornej literatúry: V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Tvorivé dielničky: Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .
·         Vonkajšie ihrisko pre deti do 6 rokov

Presný rozpis aktivít v MC Úsmev podľa mesiacov:
Január 2016:
-          herňa
-          tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Veselé nožičky
-          Kurz baby masáže
-          Rozprávková jazda
-          návštevnosť detí 654 detí
Február 2016:
-          herňa
-          I. integrovaný karneval
-          Tvorivé dielničky
-          Veselé nožičky
-          Kurz Baby masáž
-          Hudobná škola Yamaha
-          Fašiangový karneval
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          návštevnosť detí  243 detí
Marec 2016:
-          herňa + ihrisko
-          teambuliding dobrovoľníkov
-          Tvorivé dielničky
-          Burza
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Hudobná škola Yamaha
-          Veselé nožičky
-          Kurz baby masáže
-          návštevnosť detí 137 detí
Apríl 2016:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Veselé nožičky
-          Podporná skupina dojčenia
-          návštevnosť detí 305 detí
Máj 2016:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Veselé nožičky
-          Podporná skupina dojčenia
-          návštevnosť detí 281 detí
Jún 2016:
-          herňa + ihrisko
-          burza
-          MDD v spolupráci s MsÚ a MsKs
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Veselé nožičky
-          Podporná skupina dojčenia
-          Vystúpenie detí MC ku Svetovému dňu rodiny
-          návštevnosť detí  322
Júl 2016:
-          herňa + ihrisko
-          návštevnosť detí  205 detí
August 2016:
-          herňa + ihrisko
-          návštevnosť detí  195 detí
September 2016:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Stretnutie matiek - Šatkovanie
-          Podporná skupina dojčenia
-          Integrovaná Pirátska párty
-          návštevnosť detí  277 detí
Október 2016:
-          herňa + ihrisko
-          burza
-          Tvorivé dielničky
-          Participovanie na Deni zdravia 2016
-          Teambuilding dobrovoľníkov
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie matiek - Šatkovanie
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Noc svetiel 2016
-          návštevnosť detí  2.750 detí
November 2016:
-          herňa
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Vianočná burza
-          Halloween party
-          návštevnosť detí  236 detí

December 2016:
-          herňa
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Mikulášsky večierok
-          návštevnosť detí  242 detí

Klady a nedostatky realizácie projektu

Klady:
·         Výhodou a špecifikum vzdelávacích aktivít Materského centra je, že matky môžu prísť aj s deťmi, pre ktoré je pripravený program, príp. sa deti môžu hrať v priestoroch centra a nenarúšajú tým vzdelávací proces. Prítomnosť detí je pre matky výhodou – nemusia si zabezpečovať starostlivosť o ne počas prednášky, čím sa sprístupňujú vzdelávacie aktivity pre matky. Čas prednášky je určovaný s ohľadom na denný režim detí. Matkám a rodičom je umožnené prostredníctvom podávania návrhov na pozvanie ďalších odborníkov a vybranie nových tém zapojiť sa do projektu a podieľať sa na ňom. Vzdelávacie aktivity flexibilne reagujú na nové problémy moderného človeka a rodiny.
 • Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“ prevádzkovalo aj v roku 2016 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu.
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej dovolenke a ich detí
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí
 • vysoká návštevnosť centra
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity
 • neformálne vzdelávanie klientov centra
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu,
 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,
 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,
 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi)
Nedostatky:
 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity
 • časová obmedzenosť centra
 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity
 • slabá technická vybavenosť centra
 • personálna nestabilita pracovníkov  MC.

Efektívnosť projektu

Napriek všetkým nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie

 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra
 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR)
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra 
 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre.

                                                                                                    

                          PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum Úsmev

                                                                                                                                     
 Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“
A. Hlinku 39 / 41, 921 01 Piešťany


Hodnotiaca správa o činnosti Materského centra „ÚSMEV“ za rok 2015Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová


Splnenie cieľa a účelu projektu

Cieľom Materského centra je vytváranie atraktívnych príležitostí pre rodiny k spoločnému trávenie voľného času rodičov s deťmi. Medzi parciálne ciele projektu patrí posilňovanie zdravých rodinných vzťahov a vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku. Materské centrum svojimi aktivitami prispieva k rozvoju zručností, schopností a osobnosti detí. Zároveň ponúka matkám priestor pre nadviazanie nových sociálnych kontaktov, neformálne vzdelávanie a príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času spolu s deťmi. Aktivity Materské centrum Úsmev sú zamerané na včasnú a primárnu prevenciu a na znižovanie sociálnej izolácie rodičov na MD/RD.

Aktivity centra:
V období 1.1.2015 – 31.12.2015 prebehlo v Materskom centre Úsmev viacero aktivít:
·         Hudobná škola: Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Podporná skupina inak obdarovaných detí a ich rodičov
·         Podporná skupina dojčenia: Stretávanie sa matiek, ktoré majú problémy s dojčením
·         Podpora zachovávania tradícii: Mikulášsky večierok, fašiangový karneval
·         Organizovanie kultúrno - spoločensko-vzdelávacích aktivít: Mikulášsky večierok, vystúpenie detí z MC, Prechádzka rozprávkovým parkom, Noc svetiel, Čím budem, keď vyrastiem, Pirátska párty,
·         Pohybové aktivity pre deti
·         Preventívne programy: program zameraný na prevenciu plochých nôh, snaha o integrovanie detí so špeciálnymi potrebami, voľnočasové aktivity pre deti, aktivity na rozvoj jemnej motoriky, zručností detí, ....
·         Charitatívne aktivity pre spoločnosť: burzy oblečenia, zbierky hračiek pre sociálne odkázaných občanov, vecná zbierka pre Inštitút Krista Veľkňaza, ....
·         Dobrovoľnícky program: vytváranie príležitostí pre dobrovoľníctvo, vysoká angažovanosť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC
·         Sprístupnenie odbornej literatúry: V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Tvorivé dielničky: Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .
·         Vonkajšie ihrisko pre deti do 6 rokov

Presný rozpis aktivít v MC Úsmev podľa mesiacov:
Január 2015:
-          herňa
-          tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          BabyGym
-          Detský karneval
-          Burza detského oblečenia
-          návštevnosť detí 139 detí
Február 2015:
-          herňa
-          vecná zbierka pre Inštitút Krista Veľkňaza
-          spoločensko-vzdelávacie podujatie „Čím budem, keď vyrastiem“
-          BabyGym
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Fašiangový karneval
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Čím budem, keď vyrastiem
-          návštevnosť detí  1.253 detí
Marec 2015:
-          herňa + ihrisko
-          teambuliding dobrovoľníkov
-          Tvorivé dielničky
-          BabyGym
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Hudobná škola Yamaha
-          Veľkonočná burza
-          návštevnosť detí 296 detí
Apríl 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          BabyGym
-          karneval
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Burza detského oblečenia - leto
-          Podporná skupina dojčenia
-          návštevnosť detí 362 detí
Máj 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          BabyGym
-          Podporná skupina dojčenia
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Preteky lezúňov
-          návštevnosť detí 239 detí
Jún 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Vystúpenie detí MC ku Svetovému dňu rodiny
-          Podporná skupina dojčenia
-          Prechádzka rozprávkovým parkom 2015
-          Hudobná škola Yamaha
-          návštevnosť detí  1.519
Júl 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          návštevnosť detí  293 detí
August 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Pirátska párty
-          Burza oblečenia jeseň
-          návštevnosť detí  224 detí
September 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          návštevnosť detí  424 detí
Október 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Noc svetiel 2015
-          návštevnosť detí  1.462 detí
November 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Vianočná burza
-          Teambuilding dobrovoľníkov
-          návštevnosť detí  227 detí
December 2015:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Podporná skupina dojčenia
-          Mikulášsky večierok
-          Vianočná zbierka pre sociálne odkázané rodiny
-          návštevnosť detí  214 detí
Návštevnosť spolu: 6.652 detí

Klady a nedostatky realizácie projektu

Klady:
·         Výhodou a špecifikum vzdelávacích aktivít Materského centra je, že matky môžu prísť aj s deťmi, pre ktoré je pripravený program, príp. sa deti môžu hrať v priestoroch centra a nenarúšajú tým vzdelávací proces. Prítomnosť detí je pre matky výhodou – nemusia si zabezpečovať starostlivosť o ne počas prednášky, čím sa sprístupňujú vzdelávacie aktivity pre matky. Čas prednášky je určovaný s ohľadom na denný režim detí. Matkám a rodičom je umožnené prostredníctvom podávania návrhov na pozvanie ďalších odborníkov a vybranie nových tém zapojiť sa do projektu a podieľať sa na ňom. Vzdelávacie aktivity flexibilne reagujú na nové problémy moderného človeka a rodiny.
 • Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“ prevádzkovalo aj v roku 2015 herňu a svojou činnosťou vytváralo príťažlivý program pre deti a rodinu.
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej dovolenke a ich detí
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí
 • vysoká návštevnosť centra
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity
 • neformálne vzdelávanie klientov centra
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu,
 • priestor pre dobrovoľnícku činnosť,
 • vysoká účasť dobrovoľníkov na podujatiach organizovaných MC,
 • spolupráca s rôznymi organizáciami (štátnymi, samosprávou, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi)
Nedostatky:
 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity
 • časová obmedzenosť centra
 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity
 • slabá technická vybavenosť centra
 • personálna nestabilita pracovníkov  MC.

Efektívnosť projektu

Napriek všetkým nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie

 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra
 • zabezpečiť stálych zamestnancov do MC
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR)
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra 
 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre.

                                                                        PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum ÚsmevObčianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“, A. Hlinku 39 / 41, 921 01 Piešťany

                                                                                                                                                                 

Hodnotiaca správa o činnosti Materského centra „ÚSMEV“


Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová

2014
Splnenie cieľa a účelu projektuCieľom projektu bolo vytvorenie bezpečného priestoru na trávenie voľného času detí v rannom veku (do 6 rokov) a rozvoju ich zručností, schopností a osobnosti.
Materské centrum svojimi aktivitami ponúkalo matkám a ich rodinám možnosť upevňovania rodinných vzťahov, vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov, nadviazania nových sociálnych kontaktov a príležitosť k aktívnemu tráveniu voľného času spolu s deťmi.

Aktivity centra:

V období 1.1.2014 – 30.11.2014 prebehlo v Materskom centre „Úsmev“ viacero aktivít:

·         Hudobná škola:
Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Lyonská škola:
Nácvik správnej výslovnosti.
·         Znakovanie:
Iná forma komunikácia detí s rodičmi. Vhodné aj pre deti, ktoré majú problémy s verbálnou rečou a pre deti so špeciálnymi potrebami.
·         Podporná skupina detí so špeciálnymi potrebami:
Stretávanie sa rodín s deťmi so špeciálnymi potrebami.
·         Podporná skupina dojčenia:
Stretávanie sa matiek, ktoré majú problémy s dojčením
·         Podpora zachovávania tradícii:
MC v rámci zábavných aktivít usporiadalo fašiangový karneval zameraný na zachovanie tradícií, Mikulášska besiedka.
·         Sprístupnenie odbornej literatúry:
V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Praktické cvičenia jemnej motoriky:
Cvičenia jemnej motoriky sa opierajú o smer založený pedagogičkou Montessori. Deti si rôznymi jednoduchými a zábavnými cvičeniami za pomoci rodičov precvičujú jemnú motoriku.
·         Tvorivé dielničky:
Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .
·         Zábavné podujatia:
Fašiangový karneval, detský karneval, vystúpenie detí ku dňu rodiny v MsKs, Prechádzka rozprávkovým parkom..

Presný rozpis aktivít v MC Úsmev podľa mesiacov:


Január 2014:
-          herňa
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Lyonská škola
-          Jemná motorika
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          Detský karneval
-          Burza detského oblečenia
-          návštevnosť detí 262 detí
Február 2014:
-          herňa
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Fašiangový karneval
-          Stretnutie rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami
-          návštevnosť detí  200 detí
Marec 2014:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          BabyGym
-          Hudobná škola Yamaha
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky
-          MDŽ – kurz líčenia pre matky
-          návštevnosť detí 298 detí
Apríl 2014:
-          herňa + ihrisko
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          BabyGym
-          Veľkonočná burza
-          karneval
-          návštevnosť detí 290 detí
Máj 2014:
-          herňa + ihrisko
-          Hudobná škola Yamaha
-          BabyGym
-          Podporná skupina dojčenia
-          Burza detského oblečenia - leto (17.5.2012 -22.5.2012)
-          Preteky lezúňov
-          Vystúpenie detí MC ku Svetovému dňu rodiny
-          návštevnosť 356 detí
Jún 2014:
-          herňa + ihrisko
-          Podporná skupina dojčenia
-          Prechádzka rozprávkovým parkom
-          Hudobná škola Yamaha
-          Vystúpenie Hudobnej školy Yamaha
-          návštevnosť: 1.397 detí 
Júl 2014:
-          herňa + ihrisko
-          maľovanie priestorov
-          návštevnosť: 206  detí 
August 2014:
-          herňa + ihrisko
-          maľovanie priestorov
-          206
-          burza detského šatstva a hračiek
-          pirátska párty
-          návštevnosť: 219  detí 
September 2014:
-          herňa + ihrisko
-          tvorivé dielne
-          Hudobná škola Yamaha
-          návštevnosť: 251  detí 
Október 2014:
-          herňa + ihrisko
-          burza detského šatstva a hračiek
-          tvorivé dielne
-          Hudobná škola Yamaha
-          BabyGym
-          Halloween party
-          Noc svetiel
-          Farmársky deň
-          návštevnosť:  1.379  detí 

November 2012
-          herňa + ihrisko
-          tvorivé dielne
-          Hudobná škola Yamaha
-          BabyGym
-          návštevnosť:  337  detí 
December 2012
-          herňa
-          tvorivé dielne
-          Hudobná škola Yamaha
-          BabyGym
-          Mikuláš
-          Divadielko o Mily a Lily
-          návštevnosť:  245  detí Klady a nedostatky realizácie projektu

Klady:
·         Výhodou a špecifikum vzdelávacích aktivít Materského centra je, že matky môžu prísť aj s deťmi, pre ktoré je pripravený program, príp. sa deti môžu hrať v priestoroch centra a nenarúšajú tým vzdelávací proces. Prítomnosť detí je pre matky výhodou – nemusia si zabezpečovať starostlivosť o ne počas prednášky, čím sa sprístupňujú vzdelávacie aktivity pre matky. Čas prednášky je určovaný s ohľadom na denný režim detí. Matkám a rodičom je umožnené prostredníctvom podávania návrhov na pozvanie ďalších odborníkov a vybranie nových tém zapojiť sa do projektu a podieľať sa na ňom. Vzdelávacie aktivity flexibilne reagujú na nové problémy moderného človeka a rodiny.
·         Mesto Piešťany má zabezpečený program zameraný na podporu a utužovanie zdravých rodinných vzťahov. Mesto Piešťany prostredníctvom Materského centra zapája matky do dobrovoľníckej práce, pomáha zlepšovať kvalitu života matiek a detí na MD, RD, vytvára priestor pre pomoc rodinám k riešeniu ich problémov a je nápomocné pri vytváraní vhodného, bezpečného prostredia pre vzdelávacie aktivity detí hravou formou.
 • aktívne zaangažovanie matiek na materskej dovolenke a ich detí
 • zvyšovanie záujmu o vzdelávanie matiek, detí
 • vysoká návštevnosť centra
 • vytváranie vhodného a atraktívneho priestoru pre spoločné trávenie voľného času rodičov s deťmi
 • rozšírenie aktivít centra o nové aktivity
 • neformálne vzdelávanie klientov centra
 • poskytnutie zaujímavej, bezpečnej a dostupnej alternatívy pre trávenie voľného času pre matky s deťmi
 • dostupná možnosť vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, sociálnych programov pre matky s deťmi,
 • možnosť hrania detí na ihrisku zameranou na ich vekovú skupinu.

Nedostatky:
 • veľký počet účastníkov na spoločenských akciách centra
 • priestorové obmedzenia centra na niektoré aktivity
 • časová obmedzenosť centra
 • nedostatok financií na prevádzku centra a jeho aktivity
 • slabá technická vybavenosť centra.


Efektívnosť projektu

Napriek všetkým nedostatkom projektu považujeme projekt za úspešný. Vysoká návštevnosť, záujem o aktivity centra, pravidelná návštevnosť tými istými i novými klientmi svedčia o tom, že centrum si našlo svoje miesto medzi rodinami, je vyhľadávané a plní svoj účel.

Návrhy na ďalšie pokračovanie projektu resp. využitie

 • zabezpečiť plynulú prevádzku centra
 • zabezpečiť služby cez dobrovoľnícku službu (ÚPSVaR)
 • zabezpečiť kontinuálnosť aktivít centra
 • zabezpečiť vhodné vybavenie na nové aktivity centra 
 • zabezpečiť odborníkov a materiál na tvorivé dielne, prednášky, ...
 • zabezpečiť propagačné materiály o centre
 • zabezpečiť kuchynku.


PhDr. Marcela Vrbová
                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum „Úsmev“


                                                                                                                                                                   
Hodnotiaca správa o činnosti Materského centra „ÚSMEV“
za rok 2013
Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová

Splnenie cieľa a účelu projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné prostredie a zaujímavý program pre rodiny a deti v rannom detstve na zmysluplné trávenie voľného času s možnosťou nadviazania nových sociálnych kontaktov, príležitosti k neformálnemu vzdelávaniu, k rozvoju nových zručností, osobnosti dieťaťa a upevňovania rodinných vzťahov. Poskytlo možnosť rodičom v spolupráci s odborníkmi pripraviť sa na pôrod a dojčenie, po narodení dieťaťa vytvorilo priestor na riešenie problémov s dojčením a starostlivosťou o dieťa.

V období 1.1.2013 – 30.11.2013 prebehlo v Materskom centre „Úsmev“ viacero aktivít:
·         Hudobná škola Yamaha:
Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Lyonská škola:
Nácvik správnej výslovnosti.
·         Znakovanie:
Iná forma komunikácie detí s rodičmi (vhodná aj pre deti, ktoré majú problém s verbálnou komunikáciou a pre deti so špeciálnymi potrebami).
·         Seminár rozvoj emocionálnej inteligencie
·         Podpora zachovávania tradícii:
MC v rámci zábavných aktivít usporiadalo fašiangový karneval zameraný na zachovanie tradícií, Stretnutie s Mikulášom.
·         Sprístupnenie odbornej literatúry:
V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Praktické cvičenia jemnej motoriky:
Cvičenia jemnej motoriky sa opierajú o smer založený pedagogičkou Montessori. Deti si rôznymi jednoduchými a zábavnými cvičeniami za pomoci rodičov precvičujú jemnú motoriku.
·         Tvorivé dielničky:
Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .
·         Zábavný program:
Vystúpenie detí ku dňu rodiny v MsKs, Prechádzka rozprávkovým parkom, Pirátska párty, Halloween.
·         Burza detského ošatenia a detských potrieb
·         Vianočná zbierka hračiek pre deti zo sociálne odkázaných rodín
·         Zbierka plastových vrchnákov z PET fliaš pre choré dievčatko

Presný rozpis aktivít v MC Úsmev podľa mesiacov:


Január 2013:
-          Tvorivé dielničky
-          zdravé nohy od podlahy
-          Baby Gym
-          Hudobná škola Yamaha
-          návštevnosť detí 203 detí
Február 2013:
-          Tvorivé dielničky: zimná čiapka
-          Hudobná škola Yamaha
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky
-          Baby Gym
-          Karneval (1.2.2013)
-          návštevnosť detí  200 detí
Marec 2013:
-          Tvorivé dielničky
-          Baby Gym
-          Hudobná škola Yamaha
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky
-          MDŽ – kurz líčenia pre matky 8.3.2013
-          návštevnosť detí: 213 detí
Apríl 2013:
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Baby Gym
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky
-          Líčenie s Oriflame
-          návštevnosť detí: 243 detí
Máj 2013:
-          Tvorivé dielničky
-          Hudobná škola Yamaha
-          Baby Gym
-          Líčenie s Oriflame
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky
-          Burza leto
-          Vystúpenie detí ku dňu rodiny v MsKs
-          návštevnosť detí: 175 + 150 (vystúpenie)= 325 detí
Jún 2013:
-          Tvorivé dielničky
-          Baby Gym
-          Preteky lezúňov
-          Prechádzka rozprávkovým parkom (8.6.2013)
-          Hudobná škola Yamaha
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky
-          Maľovanie s Oriflame
-          návštevnosť detí  196 + 1.500 (prechádzka rozprávkovým parkom)= 1.696.
Júl 2013:
-          Maľovanie s Oriflame
-          Hudobná škola Yamaha – špeciálne hodiny
-          návštevnosť detí: 42 detí.
August 2013:
-          Pirátska párty na ihrisku Karibik (28.8.2013 – 27 detí sa zúčastnilo)
-          návštevnosť detí: 354.
September 2013:
-          Jesenná burza šatstva a školských potrieb (2.9.2013)
-          Tvorivé dielne (každú stredu)
-          Hudobná škola Yamaha (2x 2 skupiny každý utorok a štvrtok)
-          Kurz znakovej reči (každý pondelok)
-          návštevnosť detí: 407.
Október 2013:
-          Tvorivé dielničky (každú stredu)
-          Hudobná škola Yamaha (2 x 2 skupiny každý utorok a štvrtok)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (11.10.2013 - každý prvý piatok v mesiaci)
-          Zimná burza detského ošatenia (14.10.2013)
-          Halloween party (30.10.2013)
-          návštevnosť detí: 491
November 2013:
-          Tvorivé dielničky (každú stredu)
-          Hudobná škola Yamaha (2 x 2 skupiny každý utorok a štvrtok)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (22.11.2013)
-          Lyonská škola (každý štvrtok)
-          Podporná skupina detí so špeciálnymi potrebami (2 x do mesiaca – každý druhý piatok)
-          Vianočné trhy (25.11.2013)
-          Seminár „Rozvoj emocionálnej inteligencie EQ“ (30.11.2013)
-          návštevnosť detí: 254.

December 2013
-          Tvorivé dielničky (každú stredu)
-          Hudobná škola Yamaha (2 x 2 skupiny každý utorok a štvrtok)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (13.12.2013)
-          Lyonská škola (každý štvrtok)
-          Podporná skupina detí so špeciálnymi potrebami (2 x do mesiaca – každý druhý piatok)
-          Mikuláš (5.12.2013)
-          Vianočná zbierka detských hračiek pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii (v spolupráci s ÚPSVaR)
-          Vianočný punč (20.12.2013)
-          návštevnosť detí:  266

Návštevnosť: 4.694

PhDr. Marcela Vrbová
                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum „Úsmev“


Občianske združenie Materské centrum „ÚSMEV“, A. Hlinku 39 / 41, 921 01 Piešťany
                                                                                                                                                                    
Hodnotiaca správa o činnosti Materského centra „ÚSMEV“
za rok 2012
Odborný garant: PhDr. Marcela Vrbová

Splnenie cieľa a účelu projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné prostredie a zaujímavý program pre rodiny a deti v rannom detstve na zmysluplné trávenie voľného času s možnosťou nadviazania nových sociálnych kontaktov, príležitosti k neformálnemu vzdelávaniu, k rozvoju nových zručností, osobnosti dieťaťa a upevňovania rodinných vzťahov. Poskytlo možnosť rodičom v spolupráci s odborníkmi pripraviť sa na pôrod a dojčenie, po narodení dieťaťa vytvorilo priestor na riešenie problémov s dojčením a starostlivosťou o dieťa.

V období 1.1.2012 – 31.12.2012 prebehlo v Materskom centre „Úsmev“ viacero aktivít:

·         vzdelávacie aktivity a poradenstvo zamerané na rodinu:
Materské centrum organizovalo do konca júna 2012 pre nastávajúcich rodičov „Kurz budúcich rodičov“, na ktorom prednášali rôzni odborníci (pediatrička, psychologička, pôrodná sestra).
·         Kurzy dojčenskej masáže:
V priestoroch centra prebiehajú kurzy dojčenskej masáže, kde sa rodičia učia masírovať a dotýkať detí do 1 roka.
·         Podporná skupina dojčenia
Materské centrum organizuje pravidelne každý mesiac podpornú skupinu dojčenia a poradenstvo pri dojčení. Dojčenie je najprirodzenejšie pre novorodenca a najlepšia forma výživy malých detí. Mamy dostanú kvalitné informácie od certifikovanej laktačnej poradkyne, môžu sa na ňu obrátiť s akýmkoľvek problémom ohľadne dojčenia a starostlivosti o dieťa.
·         Hudobná škola:
Pestovanie a vytváranie vzťahu detí k hudbe, spevu a pohybovým aktivitám. Ide o celoslovenský projekt zameraný iba na materské centrá.
·         Podpora zachovávania tradícii:
MC v rámci zábavných aktivít usporiadalo fašiangový karneval zameraný na zachovanie tradícií.
·         Sprístupnenie odbornej literatúry:
V MC je dostupná aktuálna odborná literatúra a časopisy z oblasti zdravotníctva, výchovy detí, vzdelávania, psychológie, pedagogiky voľného času, ktorú si môžu klienti centra zapožičať, príp. študovať počas pobytu v MC.
·         Praktické cvičenia jemnej motoriky:
Cvičenia jemnej motoriky sa opierajú o smer založený pedagogičkou Montessori. Deti si rôznymi jednoduchými a zábavnými cvičeniami za pomoci rodičov precvičujú jemnú motoriku.
·         Tvorivé dielničky:
Deti za pomoci rodičov vyrábajú rôzne jednoduché ozdoby, maľby, dekoratívne predmety, ... .

Presný rozpis aktivít v MC Úsmev podľa mesiacov:

Január 2012:
-          Tvorivé dielničky: vtáčia búdka (11.1.2012), snehuliaci (18.1.2012), zasnežená krajinka(25.1.2012)
-          Podporná skupina dojčenia (26.1.2012)
-          Kurz pre budúcich rodičov (MUDr. Kabátová, Mgr. Kašáková, pôrodná sestra Chmelíková)
-          Hudobná škola Yamaha (úvodná ukážková hodina 31.1.2012)
-          návštevnosť detí 185 detí
Február 2012:
-          Tvorivé dielničky: zimná čiapka (1.2.2012), ruky rukaté so srdiečkom k Valentínovi (8.2.2012), karnevalové masky (22.2.2012)
-          Podporná skupina dojčenia (2.2.2012, 23.2.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (8.2.2012, 21.2.2012, 28.2.2012, 29.2.2012)
-          Burza potrieb (13.2.2012)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (24.2.2012)
-          Karneval (29.2.2012)
-          návštevnosť detí  179 detí
Marec 2012:
-          Tvorivé dielničky: jaburiatka (14.3.2012)
-          Podporná skupina dojčenia (29.3.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (7.3.2012, 9.3.2012, 13.3.2012, 14.3.2012, 19.3.2012, 20.3.2012, 26.3.2012, 27.3.2012)
-          Burza potrieb (21.3. – 26.3.2012)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (9.3.2012, 16.3.2012)
-          návštevnosť detí 152 detí
Apríl 2012:
-          Výlet na farmu (2.4.2012)
-          Tvorivé dielničky: veľkonočné vajíčko (4.4.2012), narcis (11.4.2012), indiánske čelenky (18.4.2012), vrtuľky (25.4.2012)
-          Podporná skupina dojčenia (26.4.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (3.4.2012, 4.4.2012, 11.4.2012, 17.4.2012, 18.4.2012, 19.4.2012, 24.4.2012, 25.4.2012, )
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (13.4.2012, 20.4.2012, 27.4.2012)
-          Líčenie s Oriflame ku dňu matiek
-          návštevnosť detí 193 detí
Máj 2012:
-          Tvorivé dielničky: srdiečko ku dňu matiek (9.5.2012), narcis (11.4.2012), indiánske čelenky (18.4.2012), vrtuľky (25.4.2012)
-          Podporná skupina dojčenia (31.5.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (2.5.2012, 3.5.2012, 9.5.2012, 10.5.2012, 14.5.2012, 15.5.2012, 22.5.2012, 23.5.2012, 29.5.2012, 30.5.2012)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (11.5.2012)
-          Návšteva Vitanáčika Naturáčika (3.5.2012)
-          Kurz masáže bábätiek –úvodná ukážková hodina (28.5.2012)
-          Veselá párty s Tupperwarom ku dňu detí (24.5.2012)
-          Burza leto (17.5.2012 -22.5.2012)
-          návštevnosť detí 197 detí
Jún 2012:
-          Tvorivé dielničky: srdiečko ku dňu matiek (9.5.2012), narcis (11.4.2012), indiánske čelenky (18.4.2012), vrtuľky (25.4.2012)
-          Podporná skupina dojčenia (28.6.2012)
-          Preteky lezúňov (4.6.2012)
-          Prechádzka rozprávkovým parkom (9.6.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (5.6.2012, 12.6.2012, 13.6.2012, 20.6.2012, 21.6.2012)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (1.6.2012, 15.6.2012)
-          Kurz masáže bábätiek –úvodná ukážková hodina (4.6.2012, 11.6.2012, 18.6.2012)
-          návštevnosť detí  1.157.
Júl 2012:
-          Prednáška spojená s disusiou na tému „Prvá pomoc“ (11.7.2012 Mgr. Jozef Reichl)
-          Hudobná škola Yamaha – špeciálne hodiny
-          návštevnosť detí  150.
August 2012:
-          Pirátska párty na ihrisku Karibik (3.8.2012 – 22 detí sa zúčastnilo)
-          Jesenná burza šatstva a školských potrieb (10.8.201)
-          návštevnosť detí  152.
September 2012:
-          Podporná skupina dojčenia (27.6.2012)
-          Kniha zatras sa (24.9.2012 workshop v spolupráci s MsK)
-          Úvodná hodina Zdravé deti od podlahy (24.9.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (2x 2 skupiny každý utorok a stredu)
-          návštevnosť detí  202.
Október 2012:
-          Tvorivé dielničky (každú stredu)
-          Podporná skupina dojčenia (28.6.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (2 x 2 skupiny každý utorok a stredu)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (každý druhý piatok)
-          Zimná burza detského ošatenia (10.10.2012)
-          Prednáška spojená s diskusiou na tému Adaptácia dieťaťa do MŠ a detský vzdor (psychologička Mgr. Kašáková)
-          Zdravé deti od podlahy (každý štvrtok)
-          BabyGym (Mgr. Jana Kubalová – cvičenie matiek s deťmi každý pondelok a štvrtok)
-          Halloween party (26.10.2012)
-          návštevnosť detí  249
December 2012:
-          Tvorivé dielničky (každú stredu)
-          Podporná skupina dojčenia (28.6.2012)
-          Hudobná škola Yamaha (2 x 2 skupiny každý utorok a stredu)
-          Praktické cvičenia jemnej motoriky (každý druhý piatok)
-          Mikuláš (7.12.2012)
-          Zdravé deti od podlahy (každý štvrtok)
-          BabyGym (Mgr. Jana Kubalová – cvičenie matiek s deťmi každý pondelok a štvrtok)
-          Vianočná zbierka detských hračiek pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii (v spolupráci s ÚPSVaR)
-          Vianočný punč (14.12.2012)

Návštevnosť herne v MC (od 1.1. do 14.12.2012) 1.852 a detského ihriska 560.PhDr. Marcela Vrbová
                                                        štatutárny zástupca OZ Materské centrum „Úsmev“

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára