Google Ads

visibility:hidden">

MC ÚSMEV

MC Úsmev vzniklo v roku 2002 a od roku 2005 sídli v priestoroch na ul. Andreja Hlinku 39/41 v Piešťanoch.Poslanie združenia

Občianske združenie Materské centrum ÚSMEV je nezisková organizácia zameraná na charitatívnu, humánnu, dobročinnú činnosť bez nároku na odmenu. Poslaním združenia je svojimi aktivitami posilniť spoločenské vedomie ženy - matky v rámci zdravo fungujúcej rodiny a vytvárať a chrániť ich priestor v spoločnosti, taktiež dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa a rodiny.Ciele združenia

  1. Motivovať matky - ženy na materskej dovolenke pre produktívny život, umožniť im efektívnu sebarealizáciu v rámci svojej profesie a záujmov, ponúknuť im relaxáciu a rozptýlenie v prostredí, v ktorom môžu so svojimi deťmi zmysluplne tráviť čas a tým im zabezpečiť právo na plnohodnotný a bohatý osobný život, tak ako aj zabezpečiť rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt.
  2. Vytvoriť pre dieťa esteticky príťažlivé prostredie, v ktorom bude vyvíjaná jeho osobnosť a tak mu poskytnúť plnohodnotnejší a modernejší spôsob života.
  3. Pomáhať pri ochrane ľudských práv a zlepšení situácie nielen matiek - na nediskriminačnom základe - a to poradenstvom, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských, kultúrnych a iných aktivít.
  4. Vzdelávací proces matiek orientovaný na oblasť medicíny, psychológie, práva žien, detí a rodiny, na výučbu cudzích jazykov a rôznych ďalších smerov spoločenského života s využitím znalostí odborníkov z jednotlivých oblastí i schopností samotných členiek združenia.
  5. Zapojiť do činnosti združenia matky a rodiny s handicapovanými deťmi a integrovať ich medzi deti zdravé, aby sa vzájomný kontakt detí zdravých a postihnutých stal bežným a samozrejmým, bez rozpačitých a odmietavých reakcií. Umožniť týmto rodinám osobitné vzdelávanie a relaxačné aktivity, ktoré im môžu pomôcť pri starostlivosti a výchove svojich detí.
  6. Ponúknuť členstvo v združení okrem matiek s deťmi aj mužom a ženám rôznych vekových kategórií a tým vytvoriť priestor pre viacgeneračnú komunikáciu.
  7. Realizovať ciele združenia doplnkovou podnikateľskou činnosťou v súlade s platnou legislatívou na dosiahnutie udržateľnosti aktivít združenia, napr. opatrovateľská služba v priestoroch materského centra, organizovanie divadielok, besied a prednášok, ako aj organizovanie burzy ošatenia a hračiek a pod.


MATERSKÉ CENTRUM ÚSMEV v Piešťanoch

 pozýva všetky detičky, mamičky i oteckov spestriť si voľný čas počas materskej/rodičovskej dovolenky.

 Pre deti máme herňu s množstvom hračiek, bazén so šmykľavkou a guličkami aj kútik na kreslenie. Zabavia sa v tvorivých dielňach, pri cvičení, na karnevale, s divadielkom, na výletoch a súťažiach...

  Rodičia majú možnosť sa porozprávať pri káve či čaji alebo zúčastniť sa kurzov, prednášok, diskusií a iných aktivít.

 Počas otváracích hodín MC je vždy otvorené aj vonkajšie detské ihrisko KARIBIK.


 Materské centrum Úsmev je miesto, kde sa deti cítia vítané, nájdu tu zábavu, nových priateľov, naučia sa žiť v kolektíve, prispôsobovať sa, tolerovať, ale aj presadzovať svoju osobnosť. A to im uľahčí vstup do predškolského zariadenia.

 Hlavným cieľom centra je posilňovať materskú úlohu žien, zvyšovať ich sebavedomie, a tým im uľahčiť aj návrat do pracovného procesu po ukončení materskej dovolenky. Návštevami materského centra sa matka s malým dieťaťom neizoluje od okolitého sveta a je spoločensky aktívna. Svojou činnosťou tak centrum podporuje vytváranie zdravého rodinného zázemia pre deti a ich rodičov.

 Všetky aktivity centra zabezpečuje členská základňa, ktorá pozostáva najmä z mamičiek na MD. Práca v centre je dobrovoľná a bezplatná, pretože sme nezisková organizácia. Náklady na realizáciu aktivít a na zabezpečenie chodu materského centra sa pokrývajú z členských a dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov a príspevkov od mesta Piešťany. Mediálne podporuje centrum  inzertný týždenník A.B. Piešťany, kde vychádza program aktuálnych aktivít.

1 komentár:

  1. Mám kapitál, ktorý sa použije na poskytnutie krátkodobých a dlhodobých úverov v rozpätí od 5000 EUR do 1 000 000 EUR akejkoľvek vážnej osobe, ktorá chce túto pôžičku. 3% úrok za rok v závislosti od požičanej sumy. Môžete splácať maximálne 3 až 25 rokov v závislosti od zapožičanej sumy. je len na vás, aby ste videli mesačné platby. Požadujem len overené ručné potvrdenie o dlhu a niektoré dokumenty, ktoré by som mal poskytnúť. Tu je môj e-mail: vincentfradette15@gmail.com

    OdpovedaťOdstrániť