Google Ads

visibility:hidden">

(Ne)tradičná hra, učenie a práca


(Ne)tradičná hra, učenie a práca


Stretnutia pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov a ich rodičov
Počas stretnutí majú deti možnosť manipulovať (hrať sa, učiť sa, pracovať) s jednoduchými, (ne)tradičnými, resp. doma vyrobenými, či v domácnosti, prírode ...... prirodzene vyskytujúcimi sa “hračkami”; rodičia sa zase môžu inšpirovať: s čím, ako, prečo a kedy sa s deťmi hrať (príp. ako „hračky“ vyrobiť) a pritom rozvíjať (nielen) ich hrubú a jemnú motoriku, priestorovú predstavivosť, hmat, sluch, čuch, chuť, pamäť, vnímanie, analyticko-syntetické myslenie, rytmické cítenie, fonologický sluch, tvorivosť, samostatnosť, zodpovednosť, slobodné rozhodovanie sústredenosť, koncentráciou, poriadkumilovnosť atď., a tým prispieť k ľahšiemu učeniu a neskôr aj k nenútenej, slobodnej, vytrvalej, zodpovednej .... práci, ktorá prináša uspokojenie, pokoj, radosť ......
 
 Konkrétnejšie počas 10. stretnutí pomocou hier a cvičení s prvkami Montessori a tvorivej dramatiky sa zameriame na rozvoj:
- priestorovej predstavivosti - pomocou origami, vystrihovačiek, skladačiek a pod.
- pamäte (najmä vizuálnej a sluchovej) - pomocou kimových hier (kreslenie / hovorenie toho čo deti videli pod šatkou, čo sa zmenilo a pod.), ďalej prostredníctvom riekaniek;
- hmatu manipuláciou s rôznym materiálom, pomocou hmatových doštičiek;
- koordinácie očí, rúk (postupne aj prstov), nôh, atď.;
- analyticko-syntetického myslenia - skladačkami a pod.;
- rytmického cítenia - riekankami, hrou s hudbou, hrou na doma vyrobených hudobných nástrojoch;
- fonologického sluchu (vnímania): uvedomovanie si hlások;
- jemnej motoriky (dlaň, prsty, pinzetový, kliešťový úchop);
- hrubej motoriky (ľah, sed, kľak, lezenie, chôdza, beh, skákanie ...);
- tvorivosti;
- samostatnosti a zodpovednosti;
- slobodného rozhodovania (samozrejme v zmysle slušného, zodpovedného správania – moja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého);
- sústredenosti, koncentrácie, poriadkumilovnosti.Viac o termínoch vám povedia priamo v MC Úsmev alebo sledujte webstránku MC Úsmev, príp. kontaktuje Dr. Janu Balážovú (johankabalazova@gmail.com).
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára