Google Ads

visibility:hidden">

pondelok 27. júla 2015

RANÁ INTERVENCIA v Materskom centre ÚsmevRANÁ INTERVENCIA v Materskom centre Úsmev

Materské centrum Úsmev vám od roku 2012 ponúka okrem iného aj odborné služby ranej intervencie 
a podporu i pomoc rodinám, v ktorých sa narodilo inak obdarované dieťatko, resp. dieťa s postihnutím.

Milé mamičky, oteckovia detičiek (prioritne od 0 do 6 rokov)
- ak náhodou budete mať potrebu sa poradiť, príp. niečo prekonzultovať, napr. v oblasti vnímania, rečového, či pohybového prejavu, jemnej motoriky, stravovania detí alebo celkovo psychomotorický vývin svojho dieťatka;
- alebo sa vám narodilo inak obdarované dieťatko a potrebujete sa vyrozprávať, radu, povzbudenie, máte túžbu stretnúť sa s inými rodičmi inak obdarovaných detí, atď.; 
- alebo potrebujete kontakty na odborníkov (logopéd, psychológ, psychoterapeut, očný terapeut, fyzioterapeut, špeciálny/liečebný/sociálny pedagóg, muzikoterapeut, arteterapeut,ergoterapeut, lekár, alternatívny lekár, atď.)
- alebo máte záujem o niektorú z nižšie uvedených aktivít/služieb


môžete sa obrátiť na:
špeciálnu pedagogičku Dr. Janu Balážovú:
- telefonicky utorok a štvrtok medzi 17 00 - 19 00 na číslo 0908 118 981
- alebo kedykoľvek mailom na adresu: johankabalazova@gmail.com
psychologičku Mgr. Dominiku Bednárovú:
- telefonicky na číslo 0918 819 315
- alebo kedykoľvek mailom na adresu: dominika.bednar@gmail.com

Aktivity/služby ponúkané v roku 2015:
1. Individuálne alebo skupinové kurzy FIE I, FIE Basic (Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania) zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií (vnímanie, predstavivosť, pozornosť, myslenie, reč, pamäť, ale aj emócie, tvorivosť, empatia .....) od 3 rokov.

2. Kraniosakrálna terapia

3. Využitie prvkov rozličných metód, techník v domácom prostredí: napr. detskej masáže, podpornej/stimulačnej manipulácie s bábätkom, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, tvorivej dramatiky, montessori pedagogiky, zážitkového učenia a pod.

4. Komunikácia v ranom veku pomocou gest: Baby Sings

5. Lyonská škola (abeceda trochu inak)
-  rodičia a deti majú možnosť zažiť abecedu trochu inak (všetky naše hlásky, resp. písmená našej abecedy vnímať viacerými zmyslami - s dôrazom na očný kontakt a správnu artikuláciu)
- v domácom prostredí možno využiť od raného veku napr. v podobe masáže, hry, ktorá môže mať funkciu:
. stimulačnú (v prípade detí s problémami vo vývine reči – oneskorený alebo narušený vývin, alebo celkovo s oneskoreným psychomotorickým vývinom z rozličných dôvodov),
. preventívnu (napr. v snahe predchádzať poruchám reči a učenia, problémom s  výslovnosťou),  
. podpornú (napr. pri odstraňovaní problémov s výslovnosťou, s ťažkosťami učiť sa);

6. Rozvoj emocionálnej inteligencie u detí v ranom veku (0-3)

7. Spoločné stretnutia inak obdarovaných detí a ich rodičov v prostredí materského centra Úsmev v Piešťanoch alebo v záhrade pod lesom v obci Šípkové (náplňou je nielen diskusia, ale aj návrhy na domáce aktivity s deťmi, príp. zážitkový seminár s konkrétnym pozvaným odborníkom a pod.)

8. Psychodiagnostika úrovne psychomotorického vývinu dieťaťa (0-3) v jeho jednotlivých oblastiach – zrak, sluch, jemná motorika, hrubá motorika, reč, sociálna oblasť vývinu, emocionálna oblasť vývinu a rozumový vývin. 

9. Poradenstvo ohľadne vhodnej a primeranej manipulácie s dieťaťom a následnej stimulácie psychomotorického vývinu. Cieľom je rodičom ukázať ako sledovať prejavy dieťaťa, ich kvalitu. Informovať rodičov o prítomností senzitivity kľúčových kompetencií v tej ktorej oblasti v príslušnom období veku. Ukázať rodičom ako sa hrať s dieťaťom, aké hračky sú vhodné na stimuláciu, prípadne aké hračky si môžu vyrobiť.

10.  Psychodiagnostika jednotlivých schopností u detí v predškolskom veku (3 - 6), a taktiež  poradenstvo ohľadne stimulácie jednotlivých schopností, zamerané hlavne stimuláciu jemnej, hrubej motoriky a reči ......

11. Poradenstvo ohľadne spolupráce s MŠ u detí ktoré majú nejaké ťažkosti alebo sú
Inak obdarované a potrebujú integrované vzdelávanie, tak vieme poradiť ohľadne spolupráce s MŠ (na čo majú nárok, čo všetko je k potrebné .......).

12. Poradenstvo pre predškolákov súvisiace s  úspešným zaškolením, vhodnosti zaškolenia. 

13. Poradenstvo v prípade výchovných ťažkosti, záležitostí spolužitia v rodine.

14. Poradenstvo ohľadne budovania vzťahov v rodine, súrodeneckých vzťahov, výchova zameraná na budovanie vzťahovej väzby.

___________________________________________________________________
viac o ponúkaných aktivitách sa dozviete na konkrétnych záložkách webstránky MC ÚSMEV (napr. Baby Sings, FIE, Rozvoj emocionálnej inteligencie a pod.)

streda 8. júla 2015

Zážitkový seminár s Ankou Sedláčkovou

Milé deti, rodičia (celé rodinky)
srdečné vás pozývame na zážitkový seminárAnkou Sedláčkovou,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. 7. 2015 v šípkovskej záhrade  pod lesom 
(adresa: Šípkové č. 100)*

Predbežný program:
9 00  - 10 00 príchod, aklimatizácia, hry v záhrade (minipieskovisko, hojdačky, hopsadlo, minibazénik a pod.), zvieratká (korytnačky, pes, papagáje, ryby, vrabce, škorce, sliepky, kohút, zajace, kačky, mravce, motýle a iné)

10 00 – 12 00 zážitkový seminár –  systém BMC
Viac o metóde BMC na: http://babyfit.sk/

12 00 – 13 00 občerstvenie, diskusia, zvieratká, hry, záverAk máte záujem prísť, zavolajte na číslo 0908 118 981 alebo napíšte na adresu johankabalazova@gmail.com


 ___________________________________________________________________________
*v prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční skrátená verzia v MC Úsmev v Piešťanoch (10 00 – 12 00)
 Občerstvenie: kto má chuť niečo drobné a v malom množstve priniesť pre všetkých, tak spokojne (voda, ovocie, zelenina, príp. jednohubky, koláčiky a ich zdravšie varianty:-)