Google Ads

visibility:hidden">

streda 15. februára 2023

 Občianske združenie

MATERSKÉ CENTRUM ÚSMEV

So sídlom Andreja Hlinku 41/39, 921 01 Piešťany


IČO: 37 839 756


P O Z V Á N K A


na schôdzu Valného zhromaždenia Materského centra Úsmev

v sídle združenia Andreja Hlinku 41/39, Piešťany


dňa 02.03.2023 o 18.00 h


Program schôdze Valného zhromaždenia Materského centra Úsmev:

1. Otvorenie schôdze Valného zhromaždenia, privítanie jej účastníkov a voľba orgánov

Valného zhromaždenia (predsedu VZ, zapisovateľa VZ a overovateľa VZ).

2. Voľba Predsedníctva, Výkonného výboru a Kontrolnej komisie občianskeho združenia

Materské centrum Úsmev.

3. Rôzne a diskusia.

4. Záver schôdze Valného zhromaždenia.


V Piešťanoch, dňa 15.02.2023


PhDr. Marcela Vrbová PhD.

štatutárna zástupkyňa OZ Materské centrum Úsmev

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára