Google Ads

visibility:hidden">

nedeľa 16. februára 2014

2% daní pre MC ÚSMEV

Maminky, budeme veľmi radi, ak nás tento rok podporia tatinovia a ostatní členovia vašich rodín svojimi 2 percentami daní. ĎAKUJEME

Návod na vyplnenie vyhlásenia s potrebnými údajmi je tu:

 

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok :     2013
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Priezvisko a titul
01

Meno                                                              Rodné číslo (u cudzích št. príslušníkov dátum narodenia)
02

 
03


 /

Adresa
trvalého pobytu alebo
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiavalUlica a súpisné/orientačné číslo
04

PSČ                                                               Obec
05


06

Štát
07

Telefónne číslo
08


Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane
09
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % 1) zaplatenej dane

10
Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zo zaplatenej dane z r. 09 (minimálne 3 eurá)

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Dátum zaplatenia dane
11

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno (názov)
12
Materské centrum ÚSMEV
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo                                                                                
13
Piešťany, 92101, Andreja Hlinku 39/41
Právna forma                                                           Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
14
 Občianske združenie

15
3
7
8
3
9
7
5
6
 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.


V................................................   dňa...................................               .......................................................                                                                                                                                                                    
                                                                                                         Podpis daňovníka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára